Polityka Prywatności​

 1. Administrator danych: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Focus Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Biała (43-300), ul. Mikołaja Reja 18/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000676175, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP: 547-21-77-381 (dalej zwana „Administratorem danych” lub „Administratorem”).
 2. Inspektor ochrony danych: Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres rodo@focusfinanse.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
 3. Prawa użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo:
 • wycofania zgody,
 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Cele przetwarzania danych: Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług,
 • marketingu bezpośredniego,
 • analizy statystycznej,
 • wypełnienia obowiązków prawnych.
 1. Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmioty przetwarzające dane: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych.
 3. Udostępnianie danych: Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Sposoby pozyskiwania danych: Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika lub od innych podmiotów za jego zgodą.
 5. Dobrowolność podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usług na podstawie umowy.
 6. Indywidualne oferty: Na podstawie przekazanych danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do potrzeb użytkownika.
 7. Skarga do organu nadzorczego: Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Prosimy o kontakt w przypadku pytań lub wątpliwości poprzez e-mail na adres rodo@focusfinanse.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.Focus Finanse Sp. z o.o. | Właściwa perspektywa.