Kredyt hipoteczny LISTA DOKUMENTÓW wymaganych przez banki

Otrzymanie kredytu hipotecznego wiąże się z ogromną ilością dokumentów, które trzeba przygotować, a to wszystko ze względu na złożoność procedur i konieczność dokładnego zbadania sytuacji finansowej osoby ubiegającej się o dodatkowe fundusze. 

Umowa o pracę – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego:

 1. Umowę o pracę – Oświadczenie o dochodach, lub Zaświadczenie o źródle dochodów (w zależności od banku).
 2. Historia z konta osobistego – Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za 3 miesiące, lub (oraz) potwierdzenia wpływów wynagrodzenia za 12 miesięcy.
 3. Zaświadczenia z ZUS (w przypadku otrzymywania zasiłków), lub Zaświadczenie z ZUS o podstawie naliczania składek – w razie zatrudnienia w firmie rodzinnej, lub otrzymywania wynagrodzenia w gotówce.
 4. PIT 11 – czasem wymagane w celu wyliczenia średniej za 12 miesięcy.
 5. Promesa zatrudnienia na warunkach nie gorszych niż aktualne – dokument potwierdzający intencje przedłużenia pracownikowi umowy po zakończeniu aktualnej. Druk coraz rzadziej akceptowany.
 6. Inne – zależne od indywidualnej sytuacji klienta.

 

W przypadku gdy osoba składająca wniosek kredytowy zmieniała pracę w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy, do powyższych dokumentów należy dołączyć:

 1. Aktualną umowę o pracę.
 2. Świadectwo pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

 

Umowa o dzieło/zlecenie – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego:

 1. Pełny wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło/zlecenie (minimalny okres 6 -12 miesięcy).
 2. Rachunki z umowy o dzieło/zlecenie.
 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów.
 4. PIT 37.

 

Działalność gospodarcza – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego:

 1. Działalność gospodarcza z KPIR: Księga Przychodów i Rozchodów narastająco za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy, dodatkowo KPIR szczegółowe za ostatni miesiąc.
 2. Działalność gospodarcza z ryczałtem ewidencjonowanym: Zestawienie przychodów za 2 lata – poprzedni i bieżący, lub zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące.
 3. PIT-y za 2 lata.
 4. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych, wraz z adnotacją o braku egzekucji i układów ratalnych.
 5. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek, wraz z adnotacją o braku egzekucji i układów ratalnych.
 6. Nadanie numerów REGON i NIP (nie obligatoryjne).
 7. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG.

 

Świadczenie przedemerytalne, świadczenie emerytalne lub renta – dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego:

 1. Ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z konta bankowego.
 2. Decyzja o przyznaniu świadczenia oraz decyzja o jego ostatniej waloryzacji.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości – zakup działki 

 1. Umowa przedwstępna zakupu działki.
 2. Potwierdzenie wpłaty zadatku/ zaliczki.
 3. Decyzja o warunkach zabudowy stanowiąca potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy.
 4. Wypis z aktualnego planu zagospodarowania potwierdzający, że teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
 5. Wypis z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, potwierdzenie możliwości rozpoczęcia budowy na danej działce.
 6. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 7. Odpis z księgi wieczystej.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości – budowy domu

 1. Pozwolenie na budowę – prawomocne i ostateczne,
 2. Akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki.
 3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 4. Odpis z księgi wieczystej.
 5. Operat szacunkowy.
 6. Poglądowy kosztorys  + harmonogram prac
 7. Dziennik budowy
 8. Projekt budowlany

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości – zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

 1. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
 2. Odpis z księgi wieczystej.
 3. Kompletna przedwstępna umowa deweloperska, lub umowa rezerwacyjna + prospekt informacyjny.
 4. Pozwolenie na budowę – prawomocna i ostateczna, wraz z decyzjami zmieniającymi.
 5. Zaświadczenie o zakończeniu budowy (jeśli dotyczy).
 6. Zaświadczenie o samodzielności lokalu (jeśli dotyczy).
 7. Rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową + standard wykończenia,
 8. Mapa podziałowa działek wraz z decyzjami podziałowymi.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości – zakup nieruchomości na rynku wtórnym 

 1. Umowa przedwstępna.
 2. Dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości (np. zaświadczenie o darowiźnie lub akt kupna-sprzedaży).
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wystawione przez spółdzielnie lub wspólnotę mieszkaniową.
 4. Wycena nieruchomości (operat lub wycena przez bank).
 5. Odpis z księgi wieczystej.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości –  remont lub wykończenie nieruchomości

 1. Odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
 2. Kosztorys prac remontowych na druku bankowym.
 3. Akt notarialny potwierdzający prawo własności nieruchomości.
 4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych, jeśli jest wymagane prawem budowlanym.
 
Pamiętajmy o tym, że lista dokumentów ma charakter poglądowy i zmienia się w zależności od banku i celu finansowania. Lista ma na celu pomoc w zgromadzeniu dokumentów podstawowych. 

 

Zobacz też: