Osoba ubiegająca się o kredyt – zarówno hipoteczny jak i gotówkowy musi mieć świadomość, że zostanie poddana ocenie scoringowej. Są to kryteria wiarygodności podmiotu starającego się o kredyt bankowy. Działanie modelu scoringowego wynika ze względu na skomplikowaną regułę matematyczną. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że banki mogą stosować różnego rodzaju scoringi, na rożnych etapach współpracy z danym klientem. Związane jest to z jego sytuacją nie tylko osobistą, ale także finansową.

Ocena punktowa powstaje na dany moment, a jej zmienność w czasie jest dość duża, wynika to z finansowej sytuacji klienta, która może się drastycznie zmienić (zarówno na jego korzyść jak i niekorzyść). Ważnym aspektem jest też czas jaki upłynął od wystąpienia pewnych wydarzeń zarówno rodzinnych jak i finansowych osoby ubiegającej się o kredyt.

Bank sprawdzając klienta pod względem oceny zdolności kredytowej i jego możliwości finansowych, bierze pod uwagę wszystkie aktywne zobowiązania, ale także zobowiązania, które mogą być w każdej chwili aktywowane. To cała tajemnica kart kredytowych, które są traktowane przez banki dokładnie tak jak zwykłe, już aktywne kredyty i pożyczki.

Trzeba pamiętać, że każdy bank ma własną politykę kredytową, ale po zmianach z kwietnia 2019 roku, możemy dowiedzieć się czemu nasz wniosek kredytowy został odrzucony.

„Polska jako pierwsza wprowadziła prawo do wyjaśnienia decyzji dla każdej osoby ubiegającej się o kredyt. Teraz czeka nas wypracowanie – wspólnie z bankami – sensownych procedur, które przełożą to prawo na praktykę” – mówi prezeska Panoptykonu ­-„Jesteśmy zaangażowani w prace nad bankowym kodeksem postępowania, który te procedury opisuje. Będziemy też sami testować nowe uprawnienia jako klienci banków i dzielić się naszymi doświadczeniami na stronie panoptykon.org”. Prawo, które to stanowi jest przyjazne dla klientów banków, dzięki temu mamy wgląd w to co według banku przyczyniło się do nieprzyznania kredytu, a co za tym idzie mamy świadomość co wpływa negatywnie na decyzję banku.

Scoring BIK to jeden z rodzajów scoringu biura kredytowego. Oparty jest na danych historycznych pochodzących z rożnych banków, dotyczących osoby ubiegającej się o kredyt oraz posiadanych przez nią produktów kredytowych. Z reguły zastosowanie ocen punktowych w banku jest pomocne do udzielenia, bądź odmowy kredytu. Ocena taka jest dla banku prognozą tego czy dana osoba jest wiarygodna względem swoich zobowiązań. Nie należy więc mylić oceny scoringowej z całościową analizą oceny zdolności kredytowej.
System scoringowy każdy bank sporządzany jest zgodnie z zasadami powstałymi na wyłączność danego banku oraz jego położeniu w danym momencie. Zarządy banków wraz z analitykami tworzą system, który powstał poprzez wcześniejsze doświadczenia. Uwzględniają również aktualną sytuację ekonomiczną, polityczną i społeczną. Czasem scoring jest tylko jednym z elementów oceny wniosku, jednak system stworzony na potrzeby przyznania kredytu musi zaakceptować jego wynik.

Wpływ na zmianę scoringu mają:
– spłata kolejnej raty,
– pojawienie się opóźnienia w spłacie raty,
– zadłużenie na karcie kredytowej,
– zadłużenie w limicie odnawialnym,
– całkowita spłata kredytu,
– zaciągnięcie nowego kredytu,
– duża liczba zapytań.

Należy pamiętać, iż informacje dotyczące stanu danego zobowiązania spływają do BIK na bieżąco. Banki są zobowiązane, aby aktualizować wszystkie dane w terminie maksymalnie 7 dni od pojawienia się jakiejkolwiek zmiany. Baza BIK zapisuję wszystkie zapytania kredytowe, które zazwyczaj towarzyszą poszukiwaniom i weryfikacji ofert kredytowych w różnych bankach, dlatego warto o pomoc w zakresie kredytów poprosić kompetentnego pośrednika.

Na wysokość scoringu mamy wpływ my sami, poprzez nasze działania wartość może wzrastać, bądź maleć. Ocena punktowa generowana jest na dany moment, a zmienność danych w czasie jest dość duża, wtedy wyniki naszych scoringów mogą znacznie się różnić. Żeby nasze spłacone (na czas) kredyty były brane pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej, musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o nich, gdy nie ma zgody banki nie widzą tej informacji – nie mamy zatem dodatkowych punktów, które wpływają korzystnie na naszą ocenę punktową.

 

 

Opracowała Angelika Kwiecińska-Dominik